گواهی فوت

گواهی فوت

صدور گواهی فوت نیز مانند صدور گواهی تولد، یکی از ملزومات است که پس از مرگ هر فردی باید اخذ شود. در مواردی که افراد در منزل فوت می کنند نیاز به صدور گواهی فوت در منزل است که نیاز است توسط پزشک در منزل صورت گیرد.

پزشکی که گواهی فوت در خانه را صادر می کند، باید تایید شده باشد. گواهی فوت در خانه توسط هر کسی صادر نمی‌شود. در زمان درخواست صدور گواهی فوت در خانه، حتما به این نکته توجه داشته باشید.