مراقبت از بیمار

ترخیص بیمار از بیمارستان به معنی خاتمه یافتن نیازهای درمانی و مراقبتی نیست و لازم است بیماران جهت تداوم درمان و مراقبت بعد از ترخیص نیز حمایت گردند.مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند میشود.پرستاران ستون اصلی سیستم ارایه دهنده این خدمات را تشکیل می دهندو نقش عمده ای را در هماهنگی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل ایفا می کنند.